100 bedste kommunale klimaløsninger offentliggjort

Realdania og Sustainia har udgivet publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaløsninger fra kommuner over hele landet. Publikationen er spændende læsning og skal øge vidensdeling og den grønne omstilling i kommunerne.

80 danske kommuner er repræsenteret i publikationen. Klimaprojekterne fordeler sig på 12 kategorier, som blandt andet tæller vedvarende energi, ansvarligt indkøb og byggeri, samt grøn adfærd og oplysning.

I Vendsyssel er Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune repræsenteret.

I Hjørring Kommune ved autocamperen Sorteringsbillen, der opsøger borgerne dér, hvor de er, for at fortælle om, hvordan affald skal sorteres, og hvorfor.
2.500 børn og voksne besøgte Sorteringsbillen i 2017.

Det er rigtig mange år siden, at Frederikshavn Kommune lancerede projektet Energibyen med målsætning om at takle klimaforandringer samt skabe grøn vækst og lokale jobs i energisektoren. I dag er målsætningen at gøre hele kommunen selvforsynende med 100 % vedvarende energi inden 2030.

De 2 projekter i Vendsyssel er et godt eksempel på, at det er en tendens til at kommunerne taler sine projekter op. Det er flot og godt, at der sker noget. Det er også vigtigt, at den lokale indsats øges yderligere – her og nu.

I Vendsyssel er der behov for, at byråds politikkerne speeder op og tager de rigtige og nødvendige beslutninger til de kommende udfordringer mod et bæredygtigt samfund baseret på 100 procent vedvarende energi. Vendsyssel Energi- og Miljøforening hjælper gerne aktivt dermed.

8 projekter, der handler om Vedvarende Energi er med blandt de 100 bedste klimaløsninger. Det er:

  • Frederikshavn Kommune: Frederikshavn Kommune sigter mod at kunne forsyne sig selv med 100 % vedvarende energi inden udgangen af 2030.
  • Silkeborg Kommune: Etableringen af 157.000 kvadratmeter stort solfangeranlæg i 2016.
  • Middelfart Kommune: Etableringen af supplement til varmeforsyningen med lodrette jordvarmeboringer i Båringe og Brenderup
  • Køge Kommune: Overskudsvarme fra pektinproduktion bliver udnyttet til fjernvarme
  • Kolding Kommune: Tilflyttere i den lille by Vester Nebel får mulighed for at tilslutte deres huse til et kollektivt varmepumpeanlæg i stedet for at anvende naturgas.
  • Samsø Kommune: Samsø, der allerede er selvforsynende med vedvarende energi, vil være helt uafhængig af fossile brændstoffer inden 2030.
  • Langeland Kommune: Vindmøller og solceller gør Langeland Kommune selvforsynende i sådan en grad, at en kæmpe andel af den grønne el kan eksporteres
  • Ringkøbing Skjern Kommune: Energiplan skal gøre kommunen 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020.
  • Der er også 4 Aalborg-projekter at finde blandt de 100 bedste klimaprojekter udvalgt af Realdania i samarbejde med Sustainia.

Find hele publikationen her

Sol og grøn røg over Brønderslev

Med hjælp fra energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og inviterede gæster er Brønderslev Forsynings nye innovative energianlæg til 330 millioner nu officielt indviet.

Varmeforbrugerne i Brønderslev går fra opvarmning med naturgas til en grønnere opvarmning med flis og solvarme. Det vil give en forventet årlig CO2 besparelse på 25.000 ton, oplyser forsyningen.

Anlægget er efter nogle indkøringsvanskeligheder ved at være oppe og køre i fulde omdrejninger. Det nye anlæg omdanner energi fra sol og bæredygtig træflis til elektricitet og fjernvarme ved hjælp af solvarmefangere, 2 biomassekedler, varmepumper og en ORC-turbine.

Solvarmeanlægget på 16,6 MW består af 5000 meter parabolske soltrug bestående af spejle, der følger solens bevægelse fra den står op til den går ned. Spejlene er opstillet i 40 rækker og koncentrerer solens stråler, så de rammer et rør med transmissionsolie foran trugene.

Når olien er opvarmet til ca. 310 grader celsius, sendes den termiske energi til en 20 MW ORC-turbine, der omdanner den varme olie til elektricitet og fjernvarme. El produceres periodisk, når markedsprisen er tilfredsstillende.

Ved en effektiv røggaskøling, blandt andet ved hjælp af 3 varmepumper, kan der udvindes op til 6 MW ekstra varme til forbrugerne.

De 2 biomassekedler har en samlet effekt på 20 MW. Brændslet er lokalt fremstillet og træflisen er certificeret bæredygtigt. Ved bæredygtig skovdrift sikres det, at der bliver genplantet, efter at træerne er fældet, og at skoven drives på en måde, som er tilpasset træernes cyklus, så kulstofbindingen er størst mulig. Brønderslev Forsyning forventer, at der skal bruges 43.000 ton træflis årligt. Kedlerne vil kun være i brug i fyringssæsonen.

Som en af de sidste kommuner besluttede Brønderslev Kommune sig i 1993 til kraftvarme baseret på naturgas. Det betød stop for brug af olie og nedlæggelse af halmværket, der i 10 år blev drevet af lokale landmænd. Nu kan varmeforbrugerne i Brønderslev igen varme sig ved hjælp af biomasse.

Biomasse er en god og fleksibel energikilde, der må forventes at spille en vigtig rolle i dansk energipolitik i mange år endnu. Biomassen udgør den største andel af vedvarende energi i Danmark. Brugen af biomasse er ikke afhængig af vejrforholdene og vil i fremtiden bidrage til en stabil energiforsyning i kombination med vind og sol. Anlægget er den største anlægsinvestering i Brønderslev Kommune – tillykke.

Ny bog om 40 års vindmøllehistorie

I år er det 40 år siden Danmarks Vindmølleforening blev stiftet. Jubilæet markeres med en ny bog om vindmøllehistoriens 40 år i Danmark med titlen “Da Danmark fik vinger”.

Bogen udkom den 1. marts og er skrevet af historiker Flemming Petersen i samarbejde med Danmarks Vindmølleforening og Energimuseet. Bogens forord er skrevet af Connie Hedegaard.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er som aktiv aktør i den lokale folkelige energibevægelse en del af historien om den moderne danske vindmølle og dens vigtige rolle for energiforsyning, grøn omstilling, eksport og arbejdspladser.

Senest har vi støttet og anbefalet, at der blev opstillet 5 vindmøller på 3,45 MW, med en totalhøjde på 140 m ved Skovengen nord for Asaa, der lige nåede at blive net-tilsluttet inden den eksisterende, den såkaldte, ”25-øre” støtteordning til landvindmøller i Danmark udløb den 21. februar.

Vendsyssel Energi- og Miljøforenings vindmøllegruppe har sidste år indstillet sig på en ufrivillig pause på et par år i det vigtige arbejde med udbygning af vindenergi på land, indtil de nye udbud over sol og vind forhåbentligt er på plads senere i år.

Ved udgangen af 2017 stod der i alt 4.686 vindmøller i Danmark – 508 havmøller og 4.178 landmøller.

Bogen bygger bl.a. på hidtil ubrugt kildemateriale og en række interviews med personer, der har spillet en central rolle i vindmøllehistorien.

Forfatteren viser, hvordan alle disse faktorer har spillet en rolle. Vindkraftens fremtrædende position i Danmark er ikke sket uden sværdslag. Bogen viser, hvilke interesser og kræfter, der var i spil.

Danmarks Vindmølleforening skriver om bogen: ”Det er blevet til en spændende beretning, der beskriver og forklarer udviklingen fra 1978-2018. Gennem hele bogen sammenkobles energipolitik, teknologi, elsektor, energidebatten, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser”.

Læs mere om bogen her: Da Danmark fik vinger

Forbud mod skifergas gøres permanent

Endeligt lyttede politikerne til fornuft og lukker muligheden for ansøgninger til åben dør-proceduren for efterforskning og boringer efter olie, gas og skifergas på land og i de indre danske farvande. Det meddelte Klima- og energiminister, Lars Chr. Lilleholt, onsdag den 21. februar.

Beslutningen betyder også, at den aktuelle ansøgning om at søge efter olie og gas på Lolland-Falster afvises. Samtidig gøres det midlertidigt stop for tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas på land, som regeringen Helle Thorning-Schmidt i 2012 indførte permanent.

Beslutningen kom efter GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland) og Energistyrelsen har vurderet, at der ikke er et samfundsmæssigt potentiale at komme efter på land i Danmark.

Åben dør ordningen blev indført i 1997 under Nyrup regeringen af Miljø- og Energiminister Svend Auken. Der har der været meddelt 27 tilladelser. Alle tilladelserne er tilbageleveret igen, fordi det ikke er lykkedes at finde olie eller gas af kommerciel betydning.

Det skete også efter massive borger protester mod det franske energiselskab Total, der den 1. juni 2016 endegyldigt opgiver sin efterforskning efter skifergas i Nordjylland og tilbageleverer sin sidste licens.

Skiferlaget er for tyndt til, at det kan betale sig at iværksætte en kommerciel produktion lød det dengang fra det franske energiselskab. Med regeringens udmelding kan vi endelig nyde sejrens sødme her i Vendsyssel.

Regeringens beslutning er en kæmpe sejr, som viser styrken i at stå sammen og kæmpe imod projekter, der sætter vores klima, miljø og natur over styr.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening var en oktober aften i 2012 med til at opstarte skifergas modstanden med nedsættelse af flere stærke lokale modstandergrupper. Siden har VEMF været meget aktive i skifergas-debatten. Vi har tilkendegivet vores mening offentligt og til Frederikshavn Kommune i forbindelse med boringen ved Dybvad og åben dør ordningen.

Greenpeace skabte politisk og national opmærksomhed om skifergas modstanden i Vendsyssel, da aktivister en kold forårsmorgen klatrede til tops i boretårnet. Det medvirkede til massiv pressedækning, samt at 50.000 borgere skrev under på deres hjemmeside for at stoppe skifergas og fracking.
Beslutningen betyder, at al efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark i fremtiden vil foregå i Nordsøen, hvor der fortsat er et fornuftigt potentiale ifølge GEUS og Energistyrelsen. Det er nok for meget forlangt, at Nordsøen også lukkes ned.

I den forbindelse skal vi huske, at ifølge FN’s klimapanel skal op imod 80 procent af alle kendte forekomster af olie, gas og kul forblive i undergrunden, hvis det skal lykkes at holde klodens temperaturstigning på to grader celsius og derunder, som verdens ledere besluttede i Paris i 2015.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening kan kun opfordre til at bruge fremtidig indtjening fra olie og gasindvinding i Nordsøen, som brændstof, der speeder op for den grønne omstilling.

Efterforskning ved hjælp af dybdeboringer i den danske undergrund begyndte allerede i 1935, og der er siden udført knapt 80 olie/gas-efterforskningsboringer i det område, der er omfattet af Åben Dør-proceduren. Reglerne om Åben Dør-proceduren er fastsat ved bekendtgørelse nr. 169 af 24. februar 1997.

Læs mere om beslutningen her.
Læs Undersøgelse af Åben Dør-proceduren for olie-/gastilladelser og udbudsproceduren for geotermitilladelser her.
Læs regeringens afslag på kulbrinteansøgning på Lolland-Falster og afvikling af efterforskning af olie og gas på land og i indre farvande her.

Bæredygtighedsfestivalen bør være et fælles omdrejningspunkt i Brønderslev Kommune

Sidste år modtog Bæredygtighedsfestivalen Brønderslev Kommunes Miljøpris, der blev uddelt til Jens Tofting fra Borger9700.

I flere år har Borger9700 og Omstilling Dronninglund, der samarbejder om festivalen, ansøgt om at få Brønderslev Kommune til at støtte Bæredygtighedsfestivalen uden resultat.

På det seneste møde i økonomiudvalget afslog politikkerne en ansøgning på 70.000 kr., samt sekretariatsbistand fra Brønderslev Kommune i forbindelse med planlægningsarbejdet. En af begrundelserne va,r at det kunne danne præcedens i forhold til andre foreninger i kommunen.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening kan kun give kommunen ret i, at andre foreninger, der arbejder med energi, miljø og bæredygtighed også bør støttes til borgerrettede aktiviteter af samme slags, som indgår i festivalen.

Vi kan kun opfordre de 2 foreninger til at søge det bredde samarbejde med andre foreninger i planlægningsfasen. Desværre har de 2 foreninger ikke været interesseret i et bredt samarbejde om Bæredygtighedsfestivalen endnu.

Forbilledet for Bæredygtighedsfestivalen i Brønderslev er festivalen i Aalborg Kommune og Naturmødet i Hjørring. I henvendelsen til Brønderslev Kommune skriver Jens Tofting fra Borger9700: ”Vi arbejder igen i 2018 sammen med arrangørerne bag Aalborg Bæredygtighedsfestival og Naturmødet i Hjørring Kommune, et samarbejde som er med til at få en spændende bæredygtighedsfestival i 2018, som vil give god markedsføring af ikke kun kommunerne, men også af hele regionen.”

Modsat Bæredygtighedsfestivalen i Aalborg og Naturmødet i Hjørring ønsker Borger 9700 selv at vælge sine samarbejdspartnere.

I Vendsyssel Energi- og Miljøforening så vi gerne så mange foreninger, som muligt stå bag Bæredygtighedsfestivalen. Vi ser gerne en bæredygtigfestival, hvor alle foreninger, der går ind for grøn omstilling i Brønderslev Kommune samarbejder på lige fod.

Det er planen, at Bæredygtighedsfestival afholdes i dagene 25. august – 2. september 2018, og de to foreninger planlægges forskellige aktiviteter i samarbejde med bl.a. lokale producenter og gårdbutikker.

Læs mere her: REFERAT- BYRÅD og UDVALG

Valgmøde i Brønderslev Kommune om grøn omstilling

I anledning af kommunevalget, inviterer Vendsyssel Energi- og Miljøforening til valgmøde med overskriften 100 % vedvarende energi – hvad vil kommunen?

Valgmødet foregår på Brønderslev Bibliotek den 15. november kl. 19

Kommunerne spiller lokalt en central rolle i den nødvendige omstilling til et mere bæredygtigt samfund. Alligevel er emnet generelt fraværende i debatten op til kommunevalget den 21. november. Normalt er det ældrepleje og folkeskole, der debatteres mest, når der holdes valgmøder.

Brønderslev Kommune skriver i den netop vedtagne kommuneplan, at de frem mod 2050, hvor målet er, at Danmark skal være et fossiltfrit samfund, vil arbejde på at reducere energiforbruget gennem energibesparelser, effektivisering og omstilling til vedvarende energi.

Skal den grønne omstilling lykkes i kommunen, skal der allerede de næste 4 år tages vigtige beslutninger. Vendsyssel Energi- og Miljøforening efterlyser en plan, der beskriver, hvordan kommunen kan bidrage til, at det nationale mål opfyldes i 2050.

Vi har sendt deltagerne i valgmødet en række spørgsmål, der skal være med til at afdække partiernes og kandidaternes holdninger og prioriteringer inden for energi, miljø og bæredygtighed.

Det overordnede emne er om alle byrådsbeslutninger i fremtiden skal underkastes en klimavurdering, før de besluttes.

I panelet kan du møde Jacob Høfler Liberal Alliance, Asger Nielsen Alternativet, Frede Hansen De Radikale, Jens Andersen Venstre, Kaj Styrishave Borgerlisten, Henning Jørgensen SF, Johannes Trudslev Socialdemokratiet, Carsten Møller Nielsen De Konservative, Carsten Ullmann Andersen Dansk Folkeparti og Leif Gammelgaard Enhedslisten.

 

I dag kommer 64 % af CO2 udledningen i Brønderslev kommune fra landbruget. Skal kravet til landbruget strammes eller skal gyllen behandles i biogasanlæg. Skal der opsættes flere vindmøller, spises mere økologis mad med mindre kød på plejehjemmet. Skal bymidten i de større byer holdes fri for biler?

Spørgsmålene er mange – kom og deltag i debatten om Brønderslev kommunens fremtid, der bliver også tid til dine spørgsmål til kandidaterne.

Boligaften med særlig fokus på energi og varmepumper på abonnement

Onsdag, den 25. oktober 2017, kl. 19.00 i Vendelbohallen, Hybenvej 34, Serritslev, 9700 Brønderslev.

Torsdag, den 26. oktober 2017, kl. 19.00 i Try Borger- og Kulturhus, Tryvej 62, 9330 Dronninglund.

Der er mange muligheder og meninger, når samtalen falder på energibesparelser i boligen. De to boligaftner vil tage os en tur igennem boligen. En tur der måske kan inspirere til energiforbedringer til gavn for pengepung og miljø.

Når Vendsyssel Energi- og Miljøforening invitere til boligaften, er det et tilbud til alle boligejere i Brønderslev Kommune til at komme og få inspiration til boligforbedringer, der kan medvirke til at nedbringe udgiften til opvarmning og samtidig forbedre boligens komfort.

Energirådgiver Peter Larsen fra Energitjenesten vil tage udgangspunkt i et hus med oliefyr. Huset er ikke optimalt isoleret og vinduerne er med almindelige termoruder. Vi sammenligner udgiften til opvarmning ved forskellige boligtyper som 1 plan, 1½ plan og med loft til kip, samt ved forskellige varmekilder.

Vi gennemgår, hvad efterisolering af bygningen, nye vinduer og nyt varmeanlæg vil betyde for den årlige energiudgift.

Der er i dag stor fokus på varmepumper i områder uden fjernvarme. I Brønderslev Kommune har lidt over halvdelen af boligerne i dag fjernvarme. For alle de husstande der ikke har fjernvarme er der, som noget nyt, mulighed for at få en varmepumpe på abonnement, efter samme princip som ved fjernvarme.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har inviteret Kent Bisgaard fra firmaet Best Green til at komme og fortælle om mulighederne for at udskifte eksisterende varmeløsning ud med en luft til vand varmepumpe. Firmaet står for indkøb, installation, service og vedligeholdelse af varmepumpen. Boligejeren betaler til gengæld indtrædelsesgebyr, et årligt abonnement samt en fast kWh pris for den varme, der forbruges.

At deltage i et af møderne kunne være en god anledning for nogle af de ca. 2400 husstande der i dag er registreret med oliefyr i Brønderslev Kommune.

Grøn Ordning: Panik før lukketid – helt urimeligt

I hu og hast skal over 20 millioner kr. bruges af kommunerne i Vendsyssel.

EU Kommissionens 10 år gamle statsstøttegodkendelse udløber 21. februar 2018. Dermed skal tilsagn om tilskud efter den grønne ordning være opnået senest den 20. februar 2018. Ellers er pengene tabt.

Det er helt urimeligt at penge, der er overført, fordi der er opstillet vindmøller i kommunen og overført til en udbetalingsramme vil være tabt fordi Energinet.dk ikke kan nå at sagsbehandle eller afviser ansøgninger, der ikke lige ligger inden for Den Grønne Ordnings afgrænsninger.

Når der opstilles vindmøller i kommunerne, får de ret til tilskud til projekter, der fremmer kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af vedvarende energi via Grøn Ordning. Tilskuddet udgør 88.000 kr. pr. MW opstillet vindmølle. Penge betales af el-forbrugerne over elregningen.

Når foreninger søger kommunen om projekter accepterer de på den måde kommunens vindmølleplanlægning og får lidt kompensation for vindmøllernes indvirkning på lokalområdet.

Energinet.dk, der administrerer ordningen, forudser en lang sagsbehandlingstid på grund af, at kommunerne i al hast indsender ansøgninger i henhold til afsatte beløb hos Energinet.dk – det giver panik før lukketid.

Energinet.dk anbefaler, at kommunerne indsender ansøgninger inden den 30. september 2017. Det kan nemlig ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter denne dato, vil kunne nå at blive sagsbehandlet inden den 21. februar 2018.

I Hjørring Kommune besluttede byrådet på deres møde den 30. august et nyt tildelingsprincip for Grøn Ordning med henblik på, at pengene i højere grad prioriteres til lokalområdet. Nu skal der i al hast findes projekter til 5 mio. kroner med ansøgningsfrist den 17. oktober 2017.

I Brønderslev Kommune blev der i alt hast en ansøgningsrunde med deadlline den 4. september. Det vil helt sikkert give dårligere projekter, når de i sidste øjeblik skal opfindes og arrangeres. Kommunen har endvidere besluttet at de ca. 1,5 mio. kroner, som udløses, når vindmøllerne ved Skovengen i Aså er opstillet, skal tilfalde forbedringer omkring Aså Havn, eksempelvis en ny mole.

Jammerbugt Kommune har skrevet til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Kommunen skriver, at det er kritisabelt, at Grøn Ordning udfases med så kort frist, der gør at ansøgninger skal være Energinet i hænde senest 30. september.”Den korte tidsfrist giver projektejerne ringe muligheder for at projektere og at finde den nødvendige medfinansiering, hvilket i sidste ende vil betyde, at gode projekter som bidrager til den lokale udvikling ikke kan realiseres”.

Konkret har Jammerbugt Kommune 2 vindmølle projekter, Thorup-Sletten og Nr. Økse i godkendelsesproces.

EU Kommissionen fastslog allerede i 2009, at engangsbeløbet til Grøn Ordning er statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1. De mener, at ordningen giver vindmøllevirksomhederne en fordel.

I Vendsyssel Energi- og Miljøforening mener vi, at det er urimeligt, at penge, der allerede er bevilliget kommunerne, skal bortfalde, hvis de ikke er ansøgt inden den 21. februar minus lang behandlingstid i Energinet. dk. I stedet burde restbeløbet overføres til kommuner, så de efterfølgende kan administrerer midlerne efter de regler, som kommunalbestyrelserne har vedtaget.

Det undrer os også, at lukning af ordningen ikke er udmeldt i god tid, når det siden 2009 har været kendt, at ordningen er i strid med EF-traktaten.

Vi har selv søgt ordningen og opdaget, hvor besværlig ansøgningsprocessen er hos Energinet.dk. Vi har i årenes løb set mange gode projekter blevet bevilliget til gavn for, natur og energibesparende tiltag, samt foreningslivet i de lokalområder, hvor vindmøllerne står.

 

Vi kipper med flaget i Østerild

Flere hundrede mennesker deltog i indvielsesfesten i Østerild, da det nationale testcenter for store vindmøller fremviste det nye besøgscenter. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt klippede snoren. Vendsyssel Energi- og Miljøforening var med og kippede med flaget for vindenergi – en dansk succeshistorie.

Med det nye drifts- og besøgscenter bliver der bedre kontor- og mødefaciliteter for dem der arbejder på centret. Derudover vil de 30.000 gæster, der årligt besøger testcentret få et indblik i vindenergiens betydning i dansk og global energiforsyning.

Den nye bygning er tegnet af Cubo Arkitekter fra Aarhus. Bygningen er beklædt med glasfiber et materiale som også bruges til vindmøllevinger. Bygningen på 600 m2 er placeret på 48 søjler, som hæver den ca. en meter over den våde skovbund, hvilket giver den et luftigt udseende, som passer godt til placeringen mellem plantagens træer. Fra udstillingsrummet er der en flot vinduesudsigt til testmøllerne.

Thisted Kommune har været med til at finansiere de 15 mio. som besøgscentret ved Østerild har kostet. Med åbningen fortsætter ”Den Grønne Tråd,” som er en kommunal klimafortælling, der allerede inkluderer klima- og energioplevelser af flere forskellige slags, bl.a.: Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, test af bølgekraftanlæg i Hanstholm og geotermisk fjernvarme i Thisted.

« Older Entries Recent Entries »