Lokale energivisioner

Danmark har brug for en langsigtet vision og en aktiv energiplanlægning. Energiplanlægningen skal både ske nationalt i energi- og klimaplaner og lokalt og regionalt i relation til den kommunale planproces.

Det er de lokale byrådspolitikere, der er beslutningstagere på vindmøller, biogasanlæg og solcelleparker. Derudover er kommunerne myndighed på områder som fjernvarme, bosætning i by og på land, virksomheder, veje, transport, arealanvendelse, husdyrbrug, miljø, genanvendelse og meget mere.

Grøn Energi Nordjylland 2040

11 kommuner og Region Nordjylland er ved at udvikle en fælles Strategisk Energiplanlægning for Nordjylland, som længe gik under arbejdstitlen SEP NORD. SEP NORD har den 1. oktober skiftet navn til Grøn Energi Nordjylland 2040, men indholdet er det samme.

Arbejdet startede i 2014 med projektet “Et Energisk Nordjylland”. Formålet med projektet er at styrke forudsætningerne, så Nordjylland i 2040 kan blive selvforsynende med vedvarende energi.

Projektet der var støttet af Energistyrelsen kortlagde det nordjyske energisystem og opstille scenarier for, hvordan omstillingen til vedvarende energi kan realiseres.

KKR Nordjylland er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på klima- og miljøområdet.

KKR Nordjylland har sammen med Business Region North Denmark og Region Nordjylland besluttet en Fælles Klimaambition samt bilag. Klimaambitionen sætter rammen for et koordineret samarbejde med ambitiøse målsætninger.

Den Fælles Nordjyske Klimaambition indeholder fem strategiske fokusområder, der alle rummer udfordringer, potentialer og handlingsmuligheder. Fokusområderne er:​

  • Vidensdeling og Governance​
  • DK2020 – klimahandlingsplaner​
  • Mobilitet​
  • Grøn Energi​
  • Grøn Vækst​

Svagheden ved Grøn Energi Nordjylland 2040 – visionen er, at den kun omfatter energi- og transportsektoren og eksempelvis ikke landbruget.

Derfor har Kommunekontaktrådet KKR – Nordjylland anbefalet, at kommunerne takker ja til Realdania og Den Grønne tænketank Concitos tilbud om klimaprojektet ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark.”

DK 2020 – Klimaplaner for hele Danmark

Med DK2020 tilbydes alle kommuner et forløb, der skaber grundlaget for, at alle kommuner måler og planlægger klimaindsatser efter samme metode, og som gør det muligt for den enkelte kommune at synliggøre en reduktionssti frem mod netto-nul udledning i 2050, som Paris-aftalen har som mål.

Modsat Grøn Energi Nordjylland 2040 modellen forholder DK 2020 sig til alle sektorer. Hvilket betyder, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme.

I klimahandlingsplanen skal hver kommune udpege konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en nettonul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område. Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40

Frederikshavn først med DK 2020 klimaplan i Vendsyssel

Frederikshavn Kommune og Jammerbugt Kommune er blandt de første 20 kommuner i Danmark, der i 2019 tilsluttede sig DK 2020.

Siden har Hjørring Kommune sammen med 45 kommuner fra hele landet meldt sig klar i den første ud af i alt 2 ansøgningsrunder. Brønderslev kommune der ikke har meget fokus på klimaplaner ønsker først at deltage i anden runde, som starter op november 2021.

Den 24. marts 2021 godkendte Frederikshavn Byråd klimaplan 2030, som betyder at Frederikshavn Kommune, som den første kommune i Vendsyssel har en klimaplan, som lever op til Paris-aftalen. Jammerbugt Kommune fulgte kort tid efter trop og godkendte deres klimaplan Sammen om klimaet den 27. maj 2021.

Hjørring Kommune er i gang med arbejdet og forventer første rå version af planen fremlægges for byrådet til december 21. Derefter er det planen at sende det første udkast i borgerhøring, samtidig med at der arbejdes videre med partnerskabsaftaler og på at få handlinger og mål endelig beskrevet.

Det bliver en udfordring for Hjørring Kommune at komme i mål med en CO2besparelse på 70 pct. mindre CO2 i 2030 i forhold til basisåret 1990 og 100 pct i 2050. Hovedparten af CO2 besparelserne skal ske inden for landbruget og transportområdet.

Endvidere har byrådet et ønske om, at Hirtshals Havn skal være et knudepunkt for grønt produceret strøm til eksempelvis fremstilling af brint, ammoniak og andre grønne brændstoffer. Kravet om større produktion og udnyttelse af strøm på Hirtshals Havn betyder, at yderligere et antal vindmøller skal opstilles på havnen. Men allerede nu kniber det med at dække det sigende elforbrug i kommunen og når byrådet de seneste år har sagt nej til 15 sol og vind projekter peger det ikke lige den rigtige retning.

Hjørring Kommunes dk 2020 klimaplan vil blive præsenteret for det nye byråd, inden planen sommeren 2022 vil blive sendt til godkendelse hos Concito. Hjørring Kommune forventer, at planen er færdig og godkendt i slutningen af 2022.

For at være en DK2020 kommune kræver det endvidere, at der skal foretages regelmæssig revision, evaluering og opdateringer af klimaplanens opgørelser over udledninger. Det er her det politisk kan blive meget svært, når beslutningerne, som kan føre kommunen på rette vej skal tages.

For at nå i mål med DK 2020 og indfri Paris-aftalens klimamål lokalt kræver det aktiv samarbejde mellem det offentlige, erhvervslivet, uddannelses- og vidensinstitutioner, samt ikke mindst os borgere. Eksempelvis står Frederikshavn Kommune, som virksomhed kun for knap 5% af kommunens samlede energiforbrug.

Som led i en fælles nordjysk klimaindsats med visionen for SEP NORD og deltagelse i DK2020, er der udarbejdet en videnspakke, der indeholdende en kortlægning af indsatser og præsentation af en aktørsammensætning. Her er det dog vanskeligt at se, hvilken rolle den almindelige borger og interesseorganisationer i region Nordjylland vil få i det vigtige arbejde.

Partnerskabsaftalen er forankret i Business Region North Denmark (BRN), der også fungere som sekretariat.

Lokale fakta og borgerinddragelse

Kommunerne og regionen har efter Vendsyssel Energi- og Miljøforenings opfattelse været nølende med at inddrage borgerne i arbejdet med klimaplaner DK 2020 og Grøn Energi Nordjylland 2040.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er gået bag om tallene i de fire kommuner i Vendsyssel vi arbejder med for at fremme energibesparelser og vedvarende energi.

Vi har på siden kommunale tal, kigget på andelen af vedvarende energi, CO2 udslip, vindmølle- og solcelleproduktion. Oplysningerne er fra blandt andet Energi og CO2 – regnskabet. Oplysningerne har vi brugt til, at sammenligne kommunerne i Vendsyssels indsats

Energi- og CO2-regnskabet har frem til 2018 været gratis tilgængeligt for alle borgere, som derved kunne få et overblik over deres kommunes energiforbrug og drivhusgasudledning.

Det koster nu 15.000 kr. om året for at få adgang til CO2-regnskabet. Et beløb vi i Vendsyssel Energi- og Miljøforening ikke har mulighed for at betale. Vi vil med aktindsigt forsøge at få fat i de nyeste tal fra 2019 og fremover fra de 4 kommuner vi arbejder med.

For at presse beslutningstagerne er det vigtigt at have adgang til troværdige fakta. Ændringerne har desværre besværliggjort dette arbejde – vi synes Energistyrelsen skulle skamme sig.

Kommunale handlinger i egen husholdning

De 4 kommuner i Vendsyssel Energi- og Miljøforening område har i perioden 2007 til 2010 indgået Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening, som forpligter kommunen, som virksomhed til at nedbringe CO2-udslippet fra egne bygninger og aktiviteter med minimum to procent om året. På kortet her, kan resultat af kommunernes forpligtigelse ses.  

Danmarks Naturfredningsforening har den 26. marts 2021 besluttet at nedlægge ”Klimakommuner,” som koncept efter 14 års arbejde og lukke hjemmeside ved årsskiftet.

DNs beslutning kom samtidig med at DK2020 inviterede de sidste kommuner med i deres projekt. Ved projektets afslutning kunne 71 af Danmarks 98 kommuner kalde sig Klimakommune.

I Vendsyssel er der ved sidste klimakommune opgørelse i 2019 opnået følgende resultater:

Frederikshavn Kommune 6.772 ton mindre CO2 siden 2008

Hjørring Kommune 2.868 ton mindre CO2 siden 2010.

Jammerbugt Kommune 1.923 ton mindre CO2 siden 2009

Brønderslev Kommune 1.339 ton mindre CO2 siden år 2008

Brønderslev Kommune godkendte med tilfredshed den sidste klimarapport 2020 på byrådsmødet 1. september 2021 med ønske om flere kommunale el-biler bør fremmes.

Følg os også på Facebook: