Velkommen til Vendsyssel Energi – og Miljøforening

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er en medlemsforening, der arbejder for en decentral udbygning af energiforsyningen med hovedvægten lagt på energibesparelser og vedvarende energi.
Vendsyssel Energi- og Miljøforening er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.
Læs mere om foreningens synspunkter og gruppernes arbejde under fanen ”Aktiviteter og projekter.”

– eller tryk på efterfølgende link:

Vindmøller – ja tak

Energi med omtanke

Lokale energivisioner

Boligviden

Pris på opvarmning af ens huse i Vendsyssel

Klimavenlig mad

Stop for udvinding af olie og gas

Skifergas – historisk overblik

Bag om kommunale tal

Det mener vi

Korte nyheder

Regeringen og en lang række partier har den 30. maj 2023 indgået en aftale om udbygning af havvind på 9 GigaWatt, der potentielt kan blive til 14 GW eller mere, såfremt havvindsopstillerne udnytter den frihed, der indgår i aftalen, til at opføre mest muligt kapacitet på arealerne. Læs mere om vindenergi

Fald i elprisen

I dag fredag den 26. maj klokken 14 til 15 går den rene elpris i nul hos Nord Pool. El-børsen Nord Pool fastsættes spotprisen, hver dag for det kommende døgn, time for time, på baggrund af udbud og efterspørgsel. Kun hvis du har en variabel timepris aftale med elselskabet, vil din pris for strøm skifte fra time til time.

I uge 20 bød på et kraftigt fald i leveringspriserne i Vest Danmark (DK1). Med en gennemsnitlig dagspris på 495,19 kr. for en Megawatt-time for ugen omregnet fra Euro til danske kroner, oplevede DK1 sin billigste uge i næsten to år. Det skyldes ikke mindst, at priserne også faldt kraftigt i Tyskland, som DK1 fortsætter med at være tæt knyttet til prismæssigt.

Øst Danmark oplevede til gengæld, som et af kun to prisområder i Norden, stigende priser, fordi Sydsverige steg efter det kraftige prisfald ugen forinden. Med en gennemsnitlig dagspris for ugen på 476,12 kr./MWh er niveauet dog fortsat lavere end vest for Storebælt.

Den pris der opnås på platformen Nord Pool, kaldes systemprisen og vil i tilfælde af fri kapacitet på kabelforbindelserne være gældende i alle Nordens prisområder. Kablerne har dog forskellige og begrænset kapacitet, og derfor kan efterspørgsel i et område ikke altid dækkes af produktion i et andet område. 

Når el-forbrugeren afregner med sit elselskab tillægges systemprisen moms, transport i elnettet og afgifter. Prisen for transport af strømmen svinger også og er højest fra kl. 17-21.

Udover snesmeltning, som har skubbet Nord pool priserne nedad i flere uger nu, har høj vind- og solproduktion samt lavt elforbrug bidraget til de lavere priser.

Længere fra klimamålet i 2025

Den grønne tænketank CONCITO skriver i en analyse, at SVM – regeringen er væsentligt længere fra at nå klimamålet i 2025, end det der fremgår af Klimastatus og -fremskrivning 2023. Regeringens fremskrivning viser, at målet om 50 pct. i 2025 næsten er anvist og kun mangler 0,2 mio. tons for at blive nået.

CONCITOs analyse viser derimod, at der mangler 2,4 millioner ton CO2-reduktion for at nå 50 procent CO2-reduktion i 2025 sammenlignet med 1990. Med den nuværende politik er Danmark dermed kun på vej til at reducere med cirka 47 procent, vurderer tænketanken.

Muligheden for at nå 2025-målet er til stede skriver CONCITO. Listen af mulige tiltag og teknologiske løsninger er dog begrænset grundet den korte tidshorisont. Der er derfor behov for fokus på tiltag, der kan ændre adfærd og levere reduktioner her og nu.

I analysen fremlægger CONCITO 13 forslag, som til sammen kan være med til at få Danmark i mål med 50,7 procent reduktion for 2025. 2025 målet beregnes ifølge klimaloven, som et gennemsnit af årene 2024 til 2026.

Blandt forslagene er at øge dieselafgiften med 1 krone til tysk niveau, hyppig udslusning af gylle, højere afgift på mellemstore og store emissionsbiler, en hastighedsgrænse på 110 kilometer på motorveje, hurtigere implementering af CO2-afgift og en kulafgift. 

Nordsøfondens årsrapport 2022

Nordsøfonden bidrog i 2022 med 2,7 mia. kr. til statskassen i form af kulbrinteskatter på 1,5 mia. kr., samt 1,2 mia. kr. i udbytte. Overførslen er det højeste bidrag i mange år. Det fremgår af Nordsøenhedens årsrapport for 2022.

Rapport – klimapåvirkning fra træbyggerier

Grøn omstilling i byggeriet er i stigende grad i fokus, og dette fokus gælder i særlig grad i forbindelse med at reducere klimaaftrykket for bygninger.

I forsøget på at reducere bygningers klimapåvirkning er biobaserede materialer, heriblandt træ, kommet i fokus pga. træets evne til at optage CO2 under væksten og lagre dette indtil nedbrydning ved endt levetid.

Publikationen fra maj 2023 har fokus på det klimamæssige potentiale ved brug af biobaserede materialer i byggeriet. Rapporten undersøger 45 træbyggeriers klimapåvirkning sammen med de praktiske udfordringer, der kan være ved at bruge træ i byggeriet. Casesamlingen er et opslagsværk til inspiration for dem, som ønsker at bygge med træ.

Gør din have mere vild

Naturmødet i Hirtshals præsenterede forsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Beate Strandberg en ny hjemmeside, som skal inspirere de private haveejere til at sikrer bedre rammer for insekter og andre smådyr. Det skete under parolen: “Ud med de eksotiske blomster og buske og ind med hjemmehørende danske arter”

På hjemmesiden findplanten.dk kan du finde de rigtige planter til dit biodiversitetsprojekt. Ved hjælp af et enkelt tryk på start kommer du frem til et Danmarkskort. På kortet kan du finde din have og få oplysninger om hvilken plantearter, der er egnede til din havejord. Ved at klikke på en planteart kan du se hvilken fauna arten understøtter.

De fleste planter er flerårige og næsten alle er hjemmehørende i Danmark. Du kan få mere inspiration i artiklen sammen om et vildere Danmark.

Uheldig ny gasjagt i Nordsøen

En kattelem i aftalen om at stoppe alle fremtidige udbudsrunder, giver SVM – regeringen mulighed for et mini-udbud. Det er et eksempel på regeringen nedprioriterer klimakrisen i forhold til forsyningskrisen. Det bliver desværre ikke første gang regeringen vil nedprioritere klimaet fremfor arbejdspladser, vækst og forbrugsfest. Læs mere her

Forsyningssituationen

Elforsyningssituationen er fortsat stabil i Danmark. Vind og vejr og gasforsyningen den kommende vinter i Europa kan ændre på det. til Europa kan ændre på det.

Prisen på gas har i øjeblikket et stabilt leje, men er stadig høj sammenlignet med 2020 og tidligere. Elprisen er fortsat svingende, men siden jul har den dog ligget generelt på et lavere niveau. Prisen for olie er nogenlunde på niveau med sidste år.

Der har været moderat udtag fra de danske gaslagre over vinteren. De danske gaslagre er således nu ca. 74 pct. fyldte, hvilket er højt for årstiden. Danmark har derudover en biogasproduktion. Energinets foreløbige opgørelse viser, at den danske produktion af opgraderet biogas i 2022 svarede til over 33 pct. af det årlige danske gasforbrug.

De øvrige EU-lande har for årstiden også fortsat en høj fyldningsgrad i sine gaslagre. Den gennemsnitlige gaslagerfyldning på tværs af EU-landene er nu ca. 58 pct. Heriblandt er Tysklands lagre ca. 65 pct. fyldt. Frankrigs gaslagre er ca. 33 pct. fyldt. Hollands lagre er ca. 61 pct. fyldt, mens Polen har ca. 51 pct. fyldning.

Læs om forsyningssituationen i en orientering den 2. maj 2023 fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Vind og sol produktion lige nu

Se hvor meget el danskerne forbruger, importerer og eksporterer, samt hvor meget solceller, vindmøller og kraftværker producerer lige nu. Følg også med i elprisens udvikling i dag time for time.

Stor interesse for at opstille sol og vind i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har modtaget 42 ansøgninger på 70 vindmøller og solcelleanlæg på 950 hektar.

Hjørring Byråd vedtog i 2020 en proces for planlægning for solcelle- og vindmølleanlæg, hvor der først i hver byrådsperiode åbnes et ansøgningsvindue med efterfølgende politisk udvælgelse af indkomne ansøgninger.

Ansøgningsrunden er nu slut og kommunen har modtaget forslag til 22 solcelleparker, 8 vindmølleparker, samt 8 energiparker med kombination af solceller og vindmøller.

Byrådet vil på deres mødet i juni måned udvælge de projekter, som skal i videre høringsproces. Den endelige udvælgelse sker først i 2025.

I første ansøgningsrunde i 2020 kom der 14 ansøgninger, som fordelte sig med 4 ansøgninger om vindmøller og 10 solcelle ansøgninger. Det ene projekt var et kombineret projekt med både vindmøller og solceller. Politikkerne og byrådet sagde dengang ”dur ikke” til mere vedvarende energi. Af de 14 ansøgninger kom kun et enkelt projekt igennem nåleøjet.

Foreløbig drivhusgasopgørelse

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet har på Danmarks vegne medio januar indberettet en foreløbig drivhusgasopgørelse for 2021 til EU. Denne viser, at der fra 2020 til 2021 var en stigning i nettoudledningen på ca. 0,3 mio. ton CO2e. I alt viser drivhusgasopgørelsen at der udledes 45,7 mio. ton CO2e

Ændringen fra 2020 til 2021 er – især på energiområdet – præget af den lavere nationale aktivitet i 2020 som følge af COVID-19-nedlukningen, lunere vejr og større elimport. Ser man på ændringen fra 2019 til 2021, er der tale om et fald i Danmarks nettoudledning af drivhusgasser på ca. 2,0 mio. ton CO2e.

SVM-regeringens mål om CO2e reduktion i 2045 og 110 procent CO2e-reduktion i 2050 betyder, at CO2-fangst og lagring kommer til at spille en markant større rolle i den fremtidige grønne omstilling. En analyse fra tænketanken Concito, vurderer, at det vil kræve 14 millioner ton negative drivhusgasudledninger i 2050.

Gasflow, lagerfyldning og biogas i Danmark

Biogas Danmark har udarbejdet et interaktivt kort, der gør det muligt at få et løbende opdateret overblik over gasflow og lagerfyldning i Danmark, herunder andelen af gasforbruget fra biogas.

Læs tidligere artikler, som løbende bliver opdateret

Sammen om et VILDERE Danmark. Her kan du følge med i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune og se hvilken kommune i Vendsyssel, som har mest naturkapital, samt få viden og inspiration til at gøre haven og kommunen mere vild til fordel for bier, sommerfugle og andre insekter.

Klimaborgertingets arbejde er afsluttet med 73 konkrete anbefalinger til at løse klimakrisen. Nu har ministerierne gennemgået forslagene. og vurderet, at 48 forslag vil blive inddraget i implementeringen af regeringens politik. Otte vil måske blive en del af kommende udspil, og 18 bliver vurderet irrelevante i kommende udspil.

Vindmølleprojektet Rendbæk Øst blev ikke slået hjem, vindmøllerne bliver stillet op!

Efter klager og opsættende virkning er Miljø- og Fødevareklagenævnet den 10. december kommet frem til en afgørelse, som stadfæster Jammerbugt Kommunes afgørelse af 9. april 2021 om VVM-tilladelse til opstilling af 15 vindmøller ved Rendbæk Øst i Jammerbugt Kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har dermed givet Jammerbugt Kommune medhold i at opførelsen af vindmøllerne ikke vil gå ud over hverken kongeørn eller Store Vildmose. Dermed er vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg endelig gældende.

Fik du ikke læst

Historien om OOA 1974 – 2000

Greenpeace – 50 år i menneskehedens tjeneste

Klimahåndbog

Søger du lettilgængelig solid og faktabaseret viden om klimavenlig adfærd og livsstil, kan klimasiden.dk være et besøg værd, som supplement til vores hjemmeside.