Olie og gas

Stop for udvinding af olie og gas

Vendsyssel Energi- og Miljøforening arbejder for, at den ottende udbudsrunde aflyses og olieselskaberne fremover ikke længere inviteres til udbudsrunder om olie- og gasefterforskning i danske farvande, der giver ret til olie og gasudvinding efter 2050, og at Åben Dør – ordningen straks nedlægges.

Det giver ikke nogen mening at fortsætte efterforskning efter olie og gas, når FNs målsætning er at begrænse udledning af klimagasser til en mængde, der sikrer en temperaturstigningen til 2 grader eller derunder.
Ifølge klimaforskerne bør 80 procent af alle kul, olie og gas forekomster, der allerede er fundet i verden forblive i undergrunden.

Af miljømæssige årsager mener vi, at energiselskaberne ikke fremover må benytte sig af hydraulisk frakturering, der medvirker til øget produktion, fordi olie og gas ved frakturering nemmere kan løbe til borebrønden.

Hydraulisk frakturering foregår ved, at en væske med en cocktail af forskellige giftige kemikalier under stort tryk pumpes ned i undergrunden, så der dannes lange sprækker, der holdes åbne med små sandkorn.

Åben dør-proceduren giver energiselskaberne mulighed for løbende at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og naturgas. Åben Dør-proceduren blev etableret i februar 1997, som et supplement til det eksisterende system med udbudsrunder.
Siden etableringen af Åben Dør-proceduren er der meddelt 27 tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas. VLAK-regeringen lukkede den 22. februar 2018 for olie- og gasefterforskning på land og i indre danske farvande. Åben Dør-proceduren gælder i dag kun for Nordsøen.

Den socialdemokratiske regering valgte den 16. januar 2020 at udskyde den ottende udbudsrunde til efter den kommende klimahandlingsplan. Økonomisk har skatteministeriet skønnet, at staten kan hente indtægter for omkring to milliarder kroner ved en ottende udbudsrunde.
Danmarks samlede indtægter fra olie og gasindvindingen i Nordsøen beløber sig i perioden 1972-2018 til ca. 514 mia. kr. De samlede indtægter for 2018 er opgjort til 8,4 mia.kr, som er 0,8 pct. af Danmarks samlede skatteindtægter og afgifter.
Staten generer indtægter fra Nordsøaktiviteterne primært gennem skatteindtægter og udbytte fra Nordsøfonden.

Har du lyst til at læse mere om statens indtægter, investeringer og omkostninger på olie og gasområedet, kan du læse derom her:  Ansvarsområder olie og gas 

Følg os også på Facebook: