Olie og gas

Stop for udvinding af olie og gas

Vendsyssel Energi- og Miljøforening arbejder for, at den ottende udbudsrunde aflyses og olieselskaberne fremover ikke længere inviteres til udbudsrunder om olie- og gasefterforskning i danske farvande, der giver ret til olie og gasudvinding efter 2050, og at Åben Dør – ordningen straks nedlægges.

Det giver ikke nogen mening at fortsætte efterforskning efter olie og gas, når FNs målsætning er at begrænse udledning af klimagasser til en mængde, der sikrer en temperaturstigningen til 2 grader eller derunder.
Ifølge klimaforskerne bør 80 procent af alle kul, olie og gas forekomster, der allerede er fundet i verden forblive i undergrunden.

Af miljømæssige årsager mener vi, at energiselskaberne ikke fremover må benytte sig af hydraulisk frakturering, der medvirker til øget produktion, fordi olie og gas ved frakturering nemmere kan løbe til borebrønden.

Hydraulisk frakturering foregår ved, at en væske med en cocktail af forskellige giftige kemikalier under stort tryk pumpes ned i undergrunden, så der dannes lange sprækker, der holdes åbne med små sandkorn.

Åben dør-proceduren giver energiselskaberne mulighed for løbende at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og naturgas. Åben Dør-proceduren blev etableret i februar 1997, som et supplement til det eksisterende system med udbudsrunder.
Siden etableringen af Åben Dør-proceduren er der meddelt 27 tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas. VLAK-regeringen lukkede den 22. februar 2018 for olie- og gasefterforskning på land og i indre danske farvande. Åben Dør-proceduren gælder i dag kun for Nordsøen.

Den socialdemokratiske regering valgte den 16. januar 2020 at udskyde den ottende udbudsrunde til efter den kommende klimahandlingsplan. Økonomisk har skatteministeriet skønnet, at staten kan hente indtægter for omkring to milliarder kroner ved en ottende udbudsrunde.
Danmarks samlede indtægter fra olie og gasindvindingen i Nordsøen beløber sig i perioden 1972-2018 til ca. 514 mia. kr. De samlede indtægter for 2018 er opgjort til 8,4 mia.kr, som er 0,8 pct. af Danmarks samlede skatteindtægter og afgifter.
Staten generer indtægter fra Nordsøaktiviteterne primært gennem skatteindtægter og udbytte fra Nordsøfonden.

Har du lyst til at læse mere om statens indtægter, investeringer og omkostninger på olie og gasområedet, kan du læse derom her:  Ansvarsområder olie og gas 

Skriv under på borgerforslag ”Stop oliejagten NU” – tak

Forslagsstillere fra 11 miljøorganisationer og fagforeninger stod også bag borgerforslaget om en bindende klimalov, som det første borgerforslag blev vedtaget i Folketinget.

Over 15.000 danskere har nu skrevet under på borgerforslaget. Det er en god start. Men vi skal være mange flere for at nå målet, 50.000 underskrifter, så forslaget kan blive stillet og vedtaget i Folketinget.

Efterfølgende mener også, at Regeringen bør droppe ottende udbudsrunde, der vil give olieselskaber mulighed for at udvide og forlænge oliejagten i den danske del af Nordsøen. At gennemføre runden harmonerer ikke med de danske klimamål.

Anders Eldrup, der i mere end 11 år stod i spidsen for det statskontrollerede Dong i dag Ørsted.

Økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, tidligere overvismand og formand for Klimarådet.

Mogens Lykketoft tidligere S-formand og finansminister.

Klimarådet: Klimagevinst ved at aflyse 8. udbudsrunde

Selv om klimagevinsten ved mindre produktion af dansk olie og gas delvist udvandes af øget produktion i andre lande, vurderer Klimarådet, at der er klare klimamæssige argumenter for at anbefale en aflysning af 8. og efterfølgende udbudsrunder, herunder for at styrke troværdigheden om en ambitiøs dansk klimapolitik og Danmark som foregangsland.

8. udbudsrunde vil tidligst bidrage med olieproduktion i cirka 2028. Og cirka 50 procent af produktionen fra en eventuel 8. runde forventes at ville pumpes op efter 2035.

Klimarådets analyse sandsynliggør, at hver gang Danmark reducerer olie- og gasproduktionen svarende til 1 ton CO2, vil udledninger fra udenlandsk olie og gas øges med omtrent 0,8 ton. Det efterlader en gevinst for klimaet på 0,2 ton CO2. En gevinst, der kan blive større, hvis Danmark gennem et stop for nye licenser inspirerer andre lande til at følge efter.

Kampen om olien er tema den 7. juli i Orientering på P1. Miljøjournalist Karen Hjulmand kommer godt rundt om Olieæraen. Udsendelsen starter 55.10 med en debat om den ottende udbudsrunde. Hun tager derefter en tur tilbage til oliekrisen i henholdsvis 1973 og 1979, hvor Danmark bliver hårdt ramt på grund af importeret fossilt energiforbrug – uden tanke på forsyningssikkerhed.

Udsendelsen giver et indblik i alternativerne, når vi skal væk fra olieforbruget. Til slut tager udsendelsen os til USA, hvor Donald Trump måtte købe olie og lagre det for at fastholde olieprisen i forbindelse med Corona krisen.

Nordsøfondens seneste årsrapport

Nordsøfonden ejes af staten og deltager med 20 pct. i alle licenserne på dansk område og er blandt andet partner i DUC (Dansk Undergrunds Consortium), der i 2019 stod for knap 90 procent af den danske olie og gasproduktion.

Det fremgår af Nordsøfondens årsrapport for 2019, som blev offentliggjort 1. maj 2020, at Nordsøfonden har sendt 1,2 mia. kr. mod 2,4 mia. kr. i 2018 videre til statskassen, som betaling af skatter og udbytte.

Det fremgår også af årsrapporten at der er benyttet en ny metode i Halfdan feltet – den såkaldte fishbone Dreamliner-teknologi.

Med denne teknologi spules en række 12 meter lange ”nåle” ud i kalklagene i de yderste ca. 1.000 meter af den vandrette boring. På denne måde skabes kanaler fra boringen ud i kalklagene, som olien og gassen kan strømme gennem ind i boringen.

Fishbone-metoden skulle være et meget mere kemikaliefrit alternativ til fracking og mere omkostningseffektiv end de traditionelle metoder.

Det er første gang denne type teknologi er anvendt i Danmark. Udviklingen i produktionen fra boringen overvåges for at vurdere, om teknologien med fordel kan anvendes i andre boringer i fremtiden.

Følg os også på Facebook: