Category Archives: Ikke kategoriseret

Når udsigten bliver vigtigere end klimaforandringer

Vendsyssel Energi- og Miljøforening deltog sammen med 350 andre i Hjørring Kommunes borgermøde om udskiftning af 8 vindmøller med nye og større vindmøller ved Hjortnæs mellem Børglum, Stenum og Tversted.

Borgermødet er en del af en for-offentlighed omkring udskiftningsprojektet, der løber frem til den 26. marts 2019.

I debatperioden har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer samt myndigheder mulighed for at komme med ideer, forslag og synspunkter til indholdet i det videre forløb bl.a. med henblik på, at flest mulige hensyn kan indgå i det videre arbejde.

Ansøgerne fra Hjortnæs Møllelaug, der i samarbejde med Jysk Vindenergi vil nedtage de otte eksisterende møller med en højde på 69 m og en effekt på hver 750 kW og i stedet opstille otte nye møller med en effekt på mindst 3.450 kW og en totalhøjde på 150 m.

Møllerne opstilles på samme måde som de eksisterende i en ret linje fra vest mod øst, men med lidt større indbyrdes afstand pga. af de større møller ikke skal give læ for hinanden. Den nuværende møllerække forlænges derfor ca. 400 m mod vest.

Efter klapsalverne vandt mølletilhængerne og klimaet denne aften med flere decibel over ejerne fra Børglum Kloster og deres trofaste støttere. Debatten var følelsesladet og intens. Mange havde nej-hatten på og meget få indlæg bidrog med nyt til idefasen.

Det var synd, at projektudviklerne fra Jysk Vindenergi og folkene fra Hjortnæs møllelaug ikke fik mulighed til at fremlægge projektet og deres tilbud om oprettelse af en lokal fond med egen bestyrelse og en årlig tilvækst på 400.000 kr. i 20 år. Når projektet realiseres, vil pengene eksempelvis kunne bidrage til forbedringer på Stenum friskole og forskønnelse af Vrensted og Børglum byer.

Debatten for og imod vindmøller foregik i en god tone med en enkelt undtagelse. Retorikken fra fruen på Børglum Kloster gik denne aften langt over stregen. Hun talte, som en af de sidste, der fik tid til et sidste kort spørgsmål. I et længere indlæg, der burde være stoppet af ordstyren, talte hun i en uhørt skarp tone til de mange fremmødte lokale, der for 20 år siden investerede deres sparepenge i vindmøller, for at fremme vindenergien og den grønne omstilling i kampen mod den stigende luftforurening.

Hun brugte ord som griskhed og ondskab. Sagde, at grøn energi er en pengemaskine, der vil ødelægge landskabelige værdier og udsigten fra Børglum Kloster.
Selvfølgelig skal vi bevare kulturarven, det er alle enige om, men ikke på bekostning af fremtiden for kommende generationer. Der er så rigelig med plads til turisme, Børglum Kloster og vindmøller i oplandet.

Når vi bevæger os i landskabet, er der meget andet, der kan dominere landskabet på samme måde som vindmøller. Det kan være sprøjtespor på markerne, huse, højspændingsmaster, kirker og Børglum Kloster. Alt efter holdning vækkes der forskellige følelser i os, og dermed syner landskabet forskelligt fra person til person.

Vi overbevist om, at mange kommende turister vil se de nye vindmøller, som smukke og majestætiske landvindmøller, når de kigger ud over landskabet fra Børglum Kloster. Med en afstand på 2,7 km til vindmøllerne, set fra Børglum Kloster, vil landskabet syne, som med de nuværende, fordi det vil være svært at vurdere højden på vindmøllerne fra den afstand.

Enkelte Stenum borger er bekymrede for støj fra de større vindmøller, men heldigvis ligger deres huse godt i forhold til den mest almindelige vindretning fra vest. Derfor vil de fleste borgere i Stenum ikke få flere gener fra vindmøller end dem, de har i dag.

Oplevelsen af støj er meget individuel, og nogle mennesker vurderer støj fra vindmøller som et problem, mens andre ikke gør. Den sundhedsvidenskabelige forskning anerkender, at der kan være genevirkninger for nogle mennesker men afkræfter, at der er en direkte sammenhæng mellem støj fra vindmøller og helbredsproblemer.

Der er i dag 334 andelshavere i Hjortnæs Møllelaug. Gennem årene har de sammen med andre danskere med ildhu og optimisme været med til at drive udviklingen og den vedvarende energi frem i Vendsyssel og Danmark. Det skal vi huske at takke dem for, i stedet for anklager om slette motiver.

I begyndelsen af 1999 da vindmøllerne ved Hjortnæs begyndte at snurrer var CO2-emissionen ca. 650 gram pr. kWh solgt el i Danmark. I 2017 er CO2-emission på 291 gram. Årsagerne til den store reduktion er brændsels omlægninger i elproduktionen fra kul til vindkraft.

Som forbruger har vi udover klimagevinsten også en økonomisk fordel, når vindmøllerne snurrer og solcellerne producerer, for så falder elprisen på det nordiske el-marked. Omvendt vil elprisen være højere, når det ikke blæser, og solen ikke skinner. For at producere den samme energi, som de 8 nye vindmøller, skal der opsættes solceller, der fylder et areal på mindst 140 ha.
Blandt deltagere til borgermødet var halvdelen af kommunalbestyrelse tilstede. Afgørelsen er i sidste ende deres. Debatten om vindmøller var i slutningen i 90’erne den samme som i dag.

Vil Hjørring Kommune en bæredygtig udvikling og et erhvervsprojekt til 170 millioner og et årligt indtægtsgrundlag på 17 millioner, så ligger bolden lige til det politiske højre ben.

Grøn Ordning: Panik før lukketid – helt urimeligt

I hu og hast skal over 20 millioner kr. bruges af kommunerne i Vendsyssel.

EU Kommissionens 10 år gamle statsstøttegodkendelse udløber 21. februar 2018. Dermed skal tilsagn om tilskud efter den grønne ordning være opnået senest den 20. februar 2018. Ellers er pengene tabt.

Det er helt urimeligt at penge, der er overført, fordi der er opstillet vindmøller i kommunen og overført til en udbetalingsramme vil være tabt fordi Energinet.dk ikke kan nå at sagsbehandle eller afviser ansøgninger, der ikke lige ligger inden for Den Grønne Ordnings afgrænsninger.

Når der opstilles vindmøller i kommunerne, får de ret til tilskud til projekter, der fremmer kulturelle og informative aktiviteter med henblik på at fremme accepten af vedvarende energi via Grøn Ordning. Tilskuddet udgør 88.000 kr. pr. MW opstillet vindmølle. Penge betales af el-forbrugerne over elregningen.

Når foreninger søger kommunen om projekter accepterer de på den måde kommunens vindmølleplanlægning og får lidt kompensation for vindmøllernes indvirkning på lokalområdet.

Energinet.dk, der administrerer ordningen, forudser en lang sagsbehandlingstid på grund af, at kommunerne i al hast indsender ansøgninger i henhold til afsatte beløb hos Energinet.dk – det giver panik før lukketid.

Energinet.dk anbefaler, at kommunerne indsender ansøgninger inden den 30. september 2017. Det kan nemlig ikke garanteres, at ansøgninger modtaget efter denne dato, vil kunne nå at blive sagsbehandlet inden den 21. februar 2018.

I Hjørring Kommune besluttede byrådet på deres møde den 30. august et nyt tildelingsprincip for Grøn Ordning med henblik på, at pengene i højere grad prioriteres til lokalområdet. Nu skal der i al hast findes projekter til 5 mio. kroner med ansøgningsfrist den 17. oktober 2017.

I Brønderslev Kommune blev der i alt hast en ansøgningsrunde med deadlline den 4. september. Det vil helt sikkert give dårligere projekter, når de i sidste øjeblik skal opfindes og arrangeres. Kommunen har endvidere besluttet at de ca. 1,5 mio. kroner, som udløses, når vindmøllerne ved Skovengen i Aså er opstillet, skal tilfalde forbedringer omkring Aså Havn, eksempelvis en ny mole.

Jammerbugt Kommune har skrevet til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Kommunen skriver, at det er kritisabelt, at Grøn Ordning udfases med så kort frist, der gør at ansøgninger skal være Energinet i hænde senest 30. september.”Den korte tidsfrist giver projektejerne ringe muligheder for at projektere og at finde den nødvendige medfinansiering, hvilket i sidste ende vil betyde, at gode projekter som bidrager til den lokale udvikling ikke kan realiseres”.

Konkret har Jammerbugt Kommune 2 vindmølle projekter, Thorup-Sletten og Nr. Økse i godkendelsesproces.

EU Kommissionen fastslog allerede i 2009, at engangsbeløbet til Grøn Ordning er statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1. De mener, at ordningen giver vindmøllevirksomhederne en fordel.

I Vendsyssel Energi- og Miljøforening mener vi, at det er urimeligt, at penge, der allerede er bevilliget kommunerne, skal bortfalde, hvis de ikke er ansøgt inden den 21. februar minus lang behandlingstid i Energinet. dk. I stedet burde restbeløbet overføres til kommuner, så de efterfølgende kan administrerer midlerne efter de regler, som kommunalbestyrelserne har vedtaget.

Det undrer os også, at lukning af ordningen ikke er udmeldt i god tid, når det siden 2009 har været kendt, at ordningen er i strid med EF-traktaten.

Vi har selv søgt ordningen og opdaget, hvor besværlig ansøgningsprocessen er hos Energinet.dk. Vi har i årenes løb set mange gode projekter blevet bevilliget til gavn for, natur og energibesparende tiltag, samt foreningslivet i de lokalområder, hvor vindmøllerne står.

 

Brønderslev Kommunes Natur- og Miljøpriser 2016 er uddelt

Det blev Gemidan fra Hjallerup og Nibstrup Naturplejelaug Koklapperne fra Brønderslev, der tirsdag modtog Brønderslev Kommunes Natur- og Miljøpris ved en sammenkomst på Dronninglund Rådhus. Det var Borgmester Mikael Klitgaard, der uddelte priserne. Der var nomineret 7 kandidater.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening var, som deltager i Brønderslev Kommunes Grønne Råd, med til at pege på Gemidan, som prisvinder på et møde ugen før.

Gemidan er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der har specialiseret sig inden for miljøteknik, genanvendelse og rådgivning. Gemidan fik prisen, fordi virksomheden arbejder målrettet med processer til løse de stigende affaldsproblemer.

Gemidans forretningsområder er inden for knusning af træ, affald kompostering, sortering af jord og kompost, produktion og afsætning af biomasse, emballering af affald, genanvendelse af organisk affald.

For Vendsyssel Energi- og Miljøforening var det udslagsgivende, at Gemidan har udviklet et anlæg, der er med til at øge genanvendelsen af organisk affald, således at der etableres en cirkulær økonomi, hvor alle næringsstoffer tilbageføres til naturen, samt omdannelse af husstandes organisk affald til en meget ren bio-væske, der kan tilføres lokale biogasanlæg og blive til grøn biogas, der vil erstatte fossile brændsler.

Se i øvrigt følgende video:

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er også enig i, at det var oplagt at tildele Nibstrup Naturplejelaug ”Koklapperne” Kommunens Naturpris.

Foreningens formål er naturpleje ved afgræsning med kvæg på udyrkede arealer – så vidt muligt på et økologisk forsvarligt grundlag, samt at producere kalve/oksekød til fordeling mellem foreningens medlemmer, hvor alle kan blive medlem.

Kvæg, og især kødkvæg, er helt nødvendige for naturpleje i mange områder. En stor del af de værdifulde halvkulturarealer i Danmark – eksempelvis enge og overdrev – er truet af tilgroning. Denne tilgroning betyder, at værdifulde landskaber lukkes, at følsomme og lyskrævende plantearter forsvinder, og at dyrearter, som er knyttet til disse naturtyper, ikke længere kan trives her. Ved at benytte kødkvæg som naturplejere, kan det undgås, og dyrene kan komme ud af de stalde, som alt for mange dyr lever hele deres liv.

Læs mere om “Kødkvæg som naturplejere”

De øvrige nominerede til at modtage priserne var: Keld Koustrup Sørensen, Dronninglund, Jysk Vindenergi, Nørresundby, Flauenskjold Borgerforening, Brønderslev Bæredygtighedsfestival og Hi-Con A/S, Hjallerup.