Brændeovne er alligevel ikke hovedsynderen til partikelforureningen i hovedstaden

Nye opdaterede beregninger fra DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser at brændeovne forurener mindre end antaget. Opgørelsen fra København og Frederiksberg er baseret på det faktiske antal brændeovne og deres geografiske placering.

Beregningerne er udført på grundlag af en opgørelse af antallet af brændeovne foretaget af skorstensfejermestrene i Københavns Kommune. Data fra denne opgørelse er suppleret med en interviewundersøgelse blandt brændeovnsejere om bl.a. ovnenes alder og anvendelsesgrad.

Resultaterne viser, at emissionerne fra individuel opvarmning i husholdninger – den forurening, der kommer ud af skorstenen – i forhold til den tidligere beregning fra 2010 er 77 procent mindre for kvælstofoxider og 78 procent mindre for partikler. Emissioner fra individuel opvarmning i husholdninger er hovedsageligt brændeovne, men også bidrag fra f.eks. olie- og naturgasfyr.

Disse beregnede mindre emissioner indebærer følgelig, at partikelforureningen fra brændeovne også bidrager med en væsentlig mindre andel til den samlede luftforurening med partikler i de to kommuner. Bidraget til de såkaldte middelkoncentrationer fra lokale kilder indenfor de to kommuner er således nu beregnet til 20 procent og 24 procent for henholdsvis partikelstørrelserne PM10 og PM2.5 sammenlignet med henholdsvis 58 procent og 64 procent ifølge de tidligere beregninger.

Emissionen af kvælstofoxider og partikler er større for vejtransport end for brændeovne i København. For koncentrationen gælder det ligeledes, at bidraget fra vejtrafik til partikelforureningen i bybaggrundsluften er større end bidraget fra brændeovne. Vejtrafikkens relative bidrag er desuden steget, da bidraget fra brændeovne er faldet i den nye beregning.

Læs notat om undersøgelsen HER.