Dansk energipolitik, hallo hallo

Danmark har gennem årtier været et af de lande, der satte de højeste grønne ambitioner, men fremadrettet rækker Danmarks mål og ambitioner ikke længere til en førerposition – snarere til en plads midt i feltet. Det viser en ny analyse fra Danmarks grønne tænketank Concito.

Formålet med Concitos analyse ”Status for Danmark som grøn vindernation” er, at den skal få os til at løfte blikket fra den snævre nationale klima- og energidagsorden, og fokusere på den globale grønne omstilling, og de potentialer og udfordringer, det giver Danmark og vores grønne styrkepositioner nu og i fremtiden.

I analysen fremgår det:
– Danmark er det land, der har reduceret udledningen af drivhusgasser mest siden 1990
– Danmark har opnået den største relative energibesparelse af bruttoenergiforbruget siden 1995
– Danmark har siden 2005 indpasset mest vedvarende energi set i forhold til det samlede energiforbrug

Danmarks målsætning om netto-nul CO2e udledning, senest i 2050, medvirker til at Danmark er blandt de ambitiøse lande i EU. Lidt efter Sverige og på linje med Norge og Holland. Så godt så langt.

Analysen viser desværre også, at Danmarks reduktionstakt i perioden 2030-2050 skal være væsentligt højere end både den hidtidige indsats, og den indsats der nu ligger på bordet frem mod 2030 i form af folketingets energiaftale og regeringens udspil til klimaplan.

Netto-nul udledningsmålet betyder, at alle sektorer og hele værktøjskassen af virkemidler skal i spil de næste mange år.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har længe set tendensen til, at Danmarks grønne førertrøje er begyndt at falme med den nuværende regering ved roret, og det er rigtigt ærgerligt for klima, beskæftigelse og energieksport.
Vi ser det som spildte muligheder også i Vendsyssel, for fortsat øget eksport af grønne løsninger, når den globale omstilling for alvor accelererer, når landene for alvor skal leve op til FNs Paris-aftale.

Danmarks mål om en andel på 55% vedvarende energi af det samlede energiforbrug i 2030 er, efter Vendsyssel Energi- og Miljøforening, heller ikke særligt ambitiøst. Målsætningen placerer Danmark ifølge analysen, midt i midterfeltet i forhold til udbygningstakten i EU. Modsat de øvrige lande har Danmark endnu ikke sat sig mål, der rækker længere frem end 2030.

Det er ganske vist, at penge til energiforskning er med til at fremme den grønne eksport. Desværre har regeringen flyttet foden fra speederen til bremsen i årene 2016 og 2017.

Erfaringstal fra analysen viser, at for hver kr. der investeres i energiforskning, øger virksomhederne omsætningen med 2.5 kr., mens eksporten stiger med 1.7 kr.

CONCITOs anbefalinger

På baggrund af analysen anbefaler CONCITO efterfølgende 10 punkter:
1) Netto-nul indskrives i en klimalov, for derved at blive derved forpligtende og styrende for den samlede danske klimaindsats
2) Der udarbejdes carbonbudgetter for de danske udledninger frem mod 2050, så det er muligt løbende at sikre, at reduktionerne holdes på et omkostningseffektivt og ambitiøst spor
3) Eftersom de samlede danske reduktioner bør være netto-nul i 2050, bør energisektoren have et selvstændigt mål om nul udledninger senest i 2040
4) På energiområdet indføres kloge og ambitiøse mål på VE, Elektrisk energiteknologi
(EE) samt elektrificering for hhv. 2030, 2040 og 2050
5) Der udarbejdes en selvstændig EE-strategi for øget energieffektivisering i både boligmasse og industri
6) Der udarbejdes en selvstændig grøn transportstrategi med mål og indsatser.
7) Der udarbejdes en grøn varmestrategi, og der skal sikres de rette incitamenter til, at varmesektoren omstilles til varmepumper
8) Der udarbejdes en strategi for el-systemet, der inkluderer fremtidens produktion og forbrug både centralt og decentralt
9) Der udarbejdes en havvinds-/Nordsøstrategi samt landvindstrategi for markant øget indpasning af vind i energisystemet både i Danmark og i europæisk sammenhæng.
10) Der fokuseres på digitalisering og elektrificering på tværs af sektorer, samt fleksibilitetsmuligheder i systemet til imødegåelse af fluktuerende energistrømme i takt med den øgede indpasning af VE i energisystemet.

Læs hele CONCITOs analyse her “Status for Danmark som grøn vindernation” .