Den sidste olie for enhver pris

Folketingets energiudvalg skal på næste møde behandle en åben dør tilladelse til det hollandske selskab, Nail Resources Denmark. Tilladelsen gælder efterforskning og udvinding af gas, olie og geotermisk varme i undergrunden på Lolland-Falster. Tilladelsen gælder ikke skifergas, hvor der i øjeblikket er et midlertidigt stop. Behandlingen af tilladelsen er blevet udskudt 2 gange.

Tilladelserne giver også mulighed for frakturering både i efterforskningsfasen og ved en eventuelt senere indvinding. Ved reservoirtyper som sandstenslag og kalkstenslag kan det ikke udelukkes, at der bliver behov for frakturering. Det er der en række eksempler på, både fra Nordsøen og fra en række olie-, gas- og geotermiprojekter på land i Europa.

Den forventede tilladelse har skabt meget bekymring på Lolland-Falster, hvor borgergrupper er begyndt at organisere modstanden.

Det har fået Lolland og Guldborgsund kommuner til at skrive til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg i forbindelse med at udvalget skal behandle tilladelsen til den hollandske virksomhed.

Tilbage i maj 2016 anmodede Energistyrelsen om en udtagelse fra de 2 kommuner. Den fremsendte høringsskrivelse var kort, med oplysning om, at der var modtaget en ansøgning om efterforskning og udvinding af kulbrinter i henhold til Åben dør proceduren. Det fremgik ikke af skrivelsen, hvad projektet handlede om eller noget om de forventede undersøgelsesmetoder.

Med brevene opfordrer de 2 kommuner udvalget til, at der gennemføres en grundig høring af og i de to berørte kommuner, inden beslutningen endelig tages og tilladelsen gives.

Ifølge bestemmelserne i undergrundsloven er det ministeren, der udsteder nye tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer i undergrunden, når redegørelsen er forelagt udvalget. Det har han tænkt sig at gøre, har han meddelt udvalget.

De 2 kommuner oplyser i henvendelsen, at de arbejder målrettet med omstilling til grøn og vedvarende energi. De kan ikke se at olie- og gasudvinding har plads i deres kommende fremtid, og de er dybt bekymrende over den potentielle risiko for drikkevand, landbrugsjord og naturværdier, som særligt frakturering (fracking) vil udgøre, hvis der findes et potentiale.

Kommunerne henviser til erfaringerne fra Dybvad, der viste tydeligt, at indvinding af olie og gas på land kræver en grundig involvering af lokalområderne, hvis det ikke skal blive til genstand for konflikt. Derfor bør der som minimum afholdes en foroffentlighedsfase før den endelige tilladelse gives. Desværre ser det ud til, at Energistyrelsen, samt et flertal i folketinget ikke har lært af erfaringerne fra Vendsyssel.

Derfor siger kommunerne på Lolland – Falster også i deres henvendelse: ”Så længe vi ikke har konkret viden om den påtænkte koncession, må vi naturligvis sige nej til et projekt med så langsigtede og vidtrækkende konsekvenser.”

Der bliver holdt åbent samråd den 17. august kl. 13 med Energi-, forsynings- og klimaministeren, om fordeling af myndighedsansvaret mellem stat og kommune vedrørende efterforskning og indvinding af olie og gas på Lolland-Falster og om de to kommuners muligheder for at sige nej hertil. Behandling af tilladelse i udvalget er blevet udskudt 2 gange.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening er af den opfattelse, at der skal siges nej til efterforskning af olie og gas samt brug af frakturering. Tilladelsen skal kun gælde efterforskning af geotermisk varme og det skal ske i samarbejde med kommunerne og lokale fjernvarmeselskaber.

Vi mener det er uheldigt, hvis ministeren binder Folketinget op på en aftale, der giver et selskab monopollignende rettighederne til efterforskning af geotermi de næste 6 år på Lolland Falster uden om lokale fjernvarmeselskaber.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening arbejder for, at Åben Dør – ordningen nedlægges. Når der er FNs målsætning om begrænsning af udledning af klimagasser til en mængde, der sikrer, at verdenssamfundet kan begrænse temperaturstigningen til 2 grader eller derunder, så giver det ikke nogen mening at fortsætte efterforskning på land efter olie og gas.
Ifølge klimaforskerne bør 80 procent af alle kul, olie og gas forekomster, der allerede er fundet i verden forblive i undergrunden.

Åben dør-proceduren giver energiselskaberne mulighed for løbende at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og naturgas. Ordningen omfatter hele det danske landområde, de indre farvande og lidt af Nordsøen.

Se bilag til mødet HER

Følg sydhavsøernes kamp HER