Evaluering af skifergas – det 1. trin

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg har modtaget den første af de to trin, der skal ske i forbindelse med evaluering af erfaringer med skifergas i Danmark.

Den kommende evaluering er baseret på erfaringerne indhentet fra boringen ved Dybvad og den nationale videnskabelige udredning om skifergas.

Formålet med Folketingets evaluering er at tage stilling til, om skifergas i Danmark har en fremtid. Det bliver op til Folketinget at tage stilling, om det midlertidige stop skal videreføres, ophæves eller gøres permanent. I øjeblikket peger pilen i retning af, at et flertal i Folketinget vil ophæve det midlertidige stop på sigt.

Evalueringen er inddelt i to trin, da den videnskabelige udredning havde identificeret 14 områder, hvor mere viden blev betegnet som ”afgørende nødvendig”, og 14 områder, hvor mere viden er ønskværdig.

I juni 2016 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Miljøstyrelsen, Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen, der skulle foretage en vurdering af, hvor og hvordan denne manglende viden kunne indhentes.

Der ønskes således:

– En umiddelbar identificering af områder, hvor der mangler viden
– Vurdering af hvorledes denne manglende viden kan indhentes
– Vurdering af de åbenbare implikationer for beslutningen om det midlertidige stop

I 7 tilfælde er arbejdsgruppen kommet frem til, at den afgørende og nødvendige viden først kan indhentes ved et specifikt projekt. Det er vanskelig at forestille sig, hvordan det vil hænge sammen med, at udvalget gav Total tilladelse til både efterforskning og indvinding af skifergas i samme licens, og at den praksis er tænkt videreført efter først til mølle princippet.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening ser den første del af evalueringen som et forsøg på at gøre de sikkerheds- og miljømæssige risici, der er forbundet med skifergasaktiviteter, mere spiselige for folketingsflertallet.

For os er der fortsat mange spørgsmål, der står ubesvaret. Forestiller arbejdsgruppen sig eksempelvis, at en kortlægning af naturligt dybe sprækkesystemer i undergrunden skal udføres inden en udvindingstilladelse kan gives for hele det ønskede udvindings og fraktureringssareal?

Endvidere må det så også betyde, at seismiske data er indsamlet, før tilladelse gives, så viden om risiko for skælv i undergrunden er undersøgt, før en efterforsknings boring udføres.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening ser frem til at evalueringen snart fremlægges og behandles i Folketinget. Men vi har ikke de store forventninger til, at miljøhensyn vil vægte mere end økonomi, når beslutningen om skifergas i Danmark tages.

Læs mere om den 1. trin af evaluering af skifergas i Danmark HER.

Læs rapporten ”Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst” HER.