Minister til Brønderslev Kommune: Fortsæt sagsbehandling efter de gældende regler

Brønderslev Kommunes økonomiudvalg satte sagsbehandlingen af opstilling af 5 vindmøller ved Skovengen ved Aså på pause den 15. februar, da udvalget var blevet gjort opmærksom på, at Danmark måske er kommet på kant med gældende EU-lovgivning.

Dommene fra EU-domstolen blev afsagt i juli og oktober 2016 og er siden blevet fortolket af den danske juraprofessor, Peter Pagh, der mener, at dommene kan få konsekvens for en række danske bekendtgørelser, blandt andet vindmøllebekendtgørelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet er sammen med Justitsministeriet ved at analysere dommene fra EU-Domstolen, og dommenes eventuelle konsekvenser for vindmøllebekendtgørelsen. Indtil da har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen meddelt, at sagsbehandlingen af vindmølleprojektet ved Skovengen kan fortsætte efter de gældende regler. Det betyder også, at kommunerne ikke vil blive erstatningsansvarlige uanset udfaldet af analysen.
Det som EU-dommene handler om er miljøvurdering af planer og programmer, også kaldet for SMV (Strategisk Miljø Vurdering). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Dvs. en vurdering af deres virkninger på miljøet.
Formålet med Miljøvurdering af planer og programmer er at sikre, at vurderingen af miljøkonsekvenser og belysning af mulige alternativer foregår mens planerne stadig er under forberedelse og ikke er behandlet politisk, dvs. før VVM og den endelige vedtagelse.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har anbefalet kommunen at godkende projektet, fordi vi har fundet området særdeles velegnet til opstilling af vindmøller og fordi borgerne i Aså by ikke vil opleve nogen gener fra de nye vindmøller. Vi synes, at planlægningsforløbet ikke kan gøres meget bedre. I forhold til borgerindflydelse er sagen vanskelig, fordi et nej til opstilling af vindmøllerne ikke lokalt vil få en mærkbar konsekvens, hverken økonomisk eller klimamæssigt her og nu.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening vi derfor opfordre kommunalbestyrelsen til hurtigst mulig at godkende projektet. Yderligere forsinkelse kan få betydning for projektets økonomi. De nuværende afregningsregler udløber den 21. februar næste år og nye regler er endnu ikke blevet forhandlet. Når møllerne ikke at blive nettilsluttet inden den 21. februar, vil der være usikkerhed om den fremtidige afregning, der formentlig skal foregå som udbud.

Der var 515 indsigelser i fordebatten. I den nyeste høring var der indsigelser fra 26 ejendomme og fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi har læst indsigelserne og kan ikke se, at der i de seneste indsigelser er fremlagt noget dokumenterbart i forhold til fordebatten, der giver anledning til, at kommunalbestyrelsen beslutter at vende tommelfingeren nedad.
Læs mere om de to nye domme fra EU-Domstolen, der har direkte indflydelse på gyldigheden af den danske vindmøllebekendtgørelse og tilladelser, fra miljø- og fødevareministeren HER.

Læs sagsfremstillingen til økonomiudvalgsmødet HER.