Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre vindmøller

Nogen ser vindmøller som en mulighed for lokal udvikling og andre som det modsatte. Borgermøde om opstilling af 5 vindmøller ved Skovengen nord for Aså var eksempel på det. “Vi skræmmer kommende borgere væk, huspriserne vil falde, turisterne udebliver og vindmøllenaboerne bliver syge på grund af støj og rumlen” – indlæggene på borgermødet bar præg af andenhåndsviden. “Jeg har hørt, jeg har talt med, jeg har læst i avisen.”

I relief til de mange indlæg stod en god og gennemarbejdet miljørapport med kilde anvisninger til nationale og internationale undersøgelser. I miljørapportens indhold indgår også forslag fra de indkomne borger- og organisationsbemærkninger i forbindelse med foroffentligsfasen i 2015.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening anbefaler Brønderslev Kommune at godkende lokalplan og kommuneplantillæg for vindmølleprojektet. Det var heller ikke alle af de 90 deltagere på borgermødet, der er modstander af projektet. Debatmødet forgik heldigvis i en god tone. Det kunne godt ønskes, at der afsættes mere tid til mere uvildig information om, hvad det betyder for samfund og den enkelte i lokalområdet, når der opstilles vindmøller. Bedre information i opstartsfasen kan være med til at fjerne usikkerheden, når nye vindmøller opstilles.

VEMFs vindmøllegruppe har kigget på det område, hvor møllerne skal opstilles og fundet området særdeles velegnet til opstilling af vindmøller. Faktisk kan der opstilles flere vindmøller end de 5 planlagte. Bliver lokalplanen godkendt vil en 200 kW ældre vindmølle fra 1989 blive nedtaget.

Området, hvor de 5 vindmøller skal opstilles, er et fladt og åbent landbrugsområde med enkelte gårde og helårshuse. Der er en mindre samling af huse i Sørå, ca. 900 meter nordøst for vindmøllerne. 1,5 km syd for mølleområdet ligger Aså, et større byområde. Mod øst ligger kysten tæt ved med et mindre skovområde og vej imellem. Afstanden fra den østligste mølle til et fuglebeskyttelsesområde er 600 m.

Den sydligste mølle bliver til en andelsmølle, hvor lokal befolkning og borgere i Brønderslev Kommune kan investere i vedvarende energi og på den måde være med til at nedbringe den klimaskadelige drivhusgas, der fremkommer ved forbrænding. Mølleopstillere er forpligtet til at udbyde min. 20 % af projektet til interesserede borgere. De nærmeste naboer i en afstand af 1500 meter kan ekstraordinært købe fra 25 til 5 andele til halvpris.

At opstille vindmøller på land er i dag den billigste måde at producere vedvarende energi på.
Ekstra ordinært bliver der tilbudt 0 timers årlig skyggepåvirkning af alle nabobeboelser inden for 1 km.

Beregningerne på lavfrekvent støj viser, at der en margin på 5-8 dB til støjkravet for stort set alle nabobeboelser. De højeste påvirkninger af lavfrekvent støj ses for nabobeboelserne omkring de fire ældre eksisterende møller i Frederikshavn Kommune, da man ved design af disse møller fra producentens side ikke var lige så fokuseret på at begrænse den lavfrekvente støj.

Der er udført flagermus og fugletællinger og kollisionsberegninger i perioden marts 2015 til april 2016, som konkluderer, at risikoen for kollision er så lavt, at det ikke vil skade bestanden i det internationale naturbeskyttelsesområde.

En undersøgelse fra i år blandt naboer til vindmøller viser, at der opleves gener af forskellig slags ved at være nabo til en vindmølle inden for en afstand af 1000 m. 58 % af de spurgte oplevede i undersøgelsen slet ingen gener. En anden undersøgelse blandt samtlige naboer indenfor 2 km fra alle vindmøller rejst i Danmark i 2002-2011 viste, at 23 % af naboerne havde ændret deres holdning i mere positiv retning et år efter møllerne var kommet i drift. Meningsmålingerne viser, at den primære naboulempe er støj.

Mange udenlandske og danske undersøgelser bekræfter, at der ikke videnskabeligt belæg for at hævde, at vindmøllestøj har direkte negative helbredsmæssige følgevirkninger.

Påstande om det modsatte har medvirket til at igangsætte en helbredsundersøgelse, der ud fra registeroplysninger kan belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar- lidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og påvirkning af fødselsvægt.

Det er Kræftens Bekæmpelse, der har forskningsmæssig erfaring med sammenhængen mellem støj og helbredseffekter fra både tidligere og igangværende undersøgelser om trafikstøj. Undersøgelsen forventes fremlagt i starten af 2017. Vindmølleplanerne nord for Aså er i høring frem til 20. januar 2017.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening har tidligere arbejdet med at igangsatte vindmølleprojekter ved Ø. Linderup og Nejst2 i Brønderslev Kommune og Østrup i Jammerbugt Kommune. Vi er også fortalere for, at der opsættes kystnære havvindmøller ved Sæby.

Læs mere om projektet og miljørapport her.

Læs Meningsmåling: Færre oplever gener fra vindmøller her.

Læs mere om helbredsundersøgelsen her.

Rapporten ”Vindmøllenaboers opfattelse af genepåvirkninger” kan downloades her.