Notat om radioaktivt skifergas affald

Der er udarbejdet et notat af Statens Institut for Strålebeskyttelse, om håndtering af boreaffald med naturligt indhold af radioaktive stoffer under efterforskningsboringen i Dybvad.

Især Greenpeace har kritiseret, at boreaffald med spåner fra boret ved gennemboringen af 40 meter Alunskiferen med forhøjet baggrundsstråling er blandet med boremudder og er blevet indleveret til deponering. Greenpeace mener, at det er helt uacceptabelt, at Total af myndighederne har fået lov til at fortynde sig ud af problemet med radioaktivt affald.

Statens Institut for Strålebeskyttelse bemærker i den forbindelse i notatet, at boreaffaldet er et resultat af boreprocessen og består af borespåner fra alunskiferen, samt af spåner fra niveauerne ovenover. Borespånerne er endvidere opslæmmet i boremudder, der bruges til at bringe spånerne til overfladen. Det medfører, at boreaffaldet, når det første gang når op til jordoverfladen, består af borespåner fra mange niveauer i en blanding af boremudder.

Det indleverede boreaffald er således ikke opstået som resultat af opblanding af borespåner og boremudder efter endt anvendelse, men som følge af boreprocessen i sig selv.

Det fremgår endvidere i notatet: ”Der vil forventeligt være spåner i boreaffaldet med aktivitetskoncentrationer over det gældende undtagelsesniveau. Med borespåner i størrelsesintervallet 1-20 mm, er det ikke hensigtsmæssigt, eller forbundet med væsentlige strålebeskyttelsesmæssige gevinster (ALARA), at opmåle borespånerne enkeltvis med henblik på sortering i forhold til undtagelsesniveauet. Der er således ikke et berettiget krav om udvikling af nye bore- eller produktionsmetoder, fx til sikring af fuldstændig adskillelse af spåner med aktivitetsindhold over undtagelsesniveauet fra spåner med aktivitetsindhold under undtagelsesniveauet.

Der blev indleveret fire containeres indhold af blandet boreaffald fra gennemboringen af det 40 meter tykke lag af alunskifer fra Totals efterforskningsboring i slutningen af august sidste år og deponeret som blandet affald på genbrugspladsen Ravnshøj Miljøanlæg.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening mener ikke Frederikshavn Kommune har foretaget sig noget i forbindelse med indlevering af boreaffaldet.

Vi mener ligesom Greenpeace, at det ikke kan være politisk eller folkeligt acceptabelt, at boreaffald, som skal håndteres som radioaktivt affald, opblandes med andet affald og deponeres på en losseplads. Hvis operatøren- i dette tilfælde Total – af økonomiske eller boretekniske grunde vælger ikke at frasortere borespåner og boremudder, der har et uranindhold over 40 ppm, så må kravet være, at det samlede boreaffald fra gennemboringen af alunskiferen skal håndteres og deponeres som radioaktivt affald.

Læs hele notatet her
Læs også Greenpeace mening om den sag her.