Ren kemi-glidebane

Naturstyrelsen har afgjort, at det franske energiselskab Total kan benytte to nye kemikalier DF-550 anti-foam agent og MB-5111 biocide i forbindelse med efterforskningsboringen efter skifergas i Nordjylland.

Kemikalierne er godkendt uden screeningspligt i henhold til bilag 2, pkt. 14 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, er ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, screeningspligtige, når de kan være til skade for miljøet.

Naturstyrelsen har lagt til grund, at anvendelsen af kemikalierne ikke vil ændre ved risikoen for kontakt med det omgivne miljø, samt at de to kemikalier anvendes i så små mængder, at det ikke kan være til skade for miljøet, i forhold til den vurdering, der er foretaget i VVM redegørelsen.

Det er den rene glide bane. at kemikalierne fremover kan godkendes så hurtig som de anmeldes uden at offentligheden kan gøre indsigelse først. Det viser bare at de fremtidige VVM redelsgørelser i forbindelse med udvinding og fracking, ikke giver mulighed for at kontrollere de kemikalier der vil blive brugt i den sidste ende.

De 9 anmeldte kemikalier der var årsag til at boringen blev stoppet er endnu i høring i forbindelse med den screening Frederiks Kommune igangsatte.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.