Sæby Havmøllepark på rette vej – trods spirende modstand

Planerne om en kystnær havmøllepark 4 km ud fra kysten ved Sæby blev fremlagt på et borgermøde den 28. maj i Manegen i Sæby, som led i den sidste offentlighedsfase, som slutter 3. august. Sæby er et af seks områder, der er udlagt som muligt opstillingssted for kystnære havmøller. Udover Sæby er det Bornholm, Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Området ved Sæby er adskilt ved en 2 km bred sejlrende og der kan opstilles vindmøller med en samlet effekt på 200 MW, der årligt kan producere el svarende til 200.000 husstande. I alt er det planen at opstille 350 MW kystnære vindmøller i Danmark i denne omgang. Det bliver først afgjort i 2016, hvem der skal have retten til at opstille de kystnære havmøller, og hvilken af de seks områder, der skal benyttes, og om vindmøllerne bliver på 3 MW eller 10 MW eller derimellem.

Det er et bredt politisk forlig, der i 2012 besluttede, at der skulle opstilles kystnære havmøller i de seks udpegede og egnede områder, som et led i omstillingen til grøn energiforsyning.

Mødet i Manegen var opdelt i 3 afdelinger. Først fremlagde Energinet.dk og Naturstyrelsen VVM-redegørelsen, der er et omfattende værk, der belyser havmølleparkens virkning på miljøet. Derefter var der mulighed for at cirkulere rundt blandt bordene for at få belyst forskellige emner nærmere, og til sidst var der afsat tid til spørgsmål.

I spørgetiden mødte Energinet.dk og Naturstyrelsen en sand storm af protester fra de fleste fremmødte i den fyldte mødelokale i Manegen.

Det var forretningsfolk og foreninger, samt borgere med havudsigt, der især førte sig frem på sæbynitternes vegne. Der blev tilkendegivet bekymringer for fald i turismen med færre gæstesejlere og overnatninger, samt møllernes forstyrrende visuelle element set fra byen.

Hauke Thiessen fik adgang til at vise en beregning på lærredet der forudså et stort årligt tab i omsætning. Påstanden var dog ikke dokumenteret af erfaringer fra tilsvarende projekter. Han foreslog at mølleområdet kunne flyttes længere sydpå, til EU’s habitatområde, hvor der ikke bor ret mange mennesker. Et urealistisk forslag, der dog gav anledning til kraftige klapsalver.

Formand for havnens beboerforening, tog initiativ til at samle Sæbys foreninger til fællesmøde i Sejlklubbens lokaler for at gå sammen om en fælles protestbevægelse, samt udarbejde en fælles indsigelse. Enkelte skældte ud på staten for at tvinge skifergasudvinding og vindmøller igennem mod borgernes ønsker. Mange spurgte til kommunens holdning – uden støtte fra kommunen kommer vi ikke langt blev der sagt igen og igen.

Sæbynitterne skal dog ikke forvente hjælp fra Frederikshavn kommune, hvor byrådet i forbindelse med udpegningen af området ved Sæby har tilkendegivet fuld opbakning til de kystnære vindmølleplaner ved Sæby, der også harmonerer godt med kommunens egen vision, om overgang til 100 % vedvarende energi allerede i 2030. Her skal halvdelen af den vedvarende energi komme fra vindmøller.

Det er dyrere at opstille kystnære vindmøller end vindmøller på land, men billigere en at sætte dem længere væk fra kysten. Næste skridt bliver at få gennemført udbud i områderne, som kan sikre, at udbygningen sker så billigt som muligt for elforbrugerne.

Bliver Sæby Havmøllepark en realitet kan Vendsyssel Energi- og Miljøforening kun anbefale borgere i kommunerne Frederikshavn, Brønderslev og Læsø, samt alle Sæbynitter til at gøre brug af deres købsret og investere i fremtiden. 20 procent af vindmøllerne kan nemlig blive en del af et lokalt forankret Sæby Havmøllelaug.

De kystnære vindmøller vil betyde arbejdspladser og øget skattegrundlag for Frederikshavn kommune og så viser det sig nok også at Sæby tiltrækning på turister er stærkere end en mur af vindmøller, så Sæby fortsat vil øge sin omsætning i turisterhvervet, bl.a. fordi vindmøller vil give synergieffekt sammen med Frederikshavn Kommunes vision om omlægning til vedvarende energi 20 år før resten af landet.

Læs mere om Sæby Havmøllepark på Naturstyrelsens hjemmeside