Vindmøller: Støjemission og ”Snyde-software”

I forlængelse af, at der er blevet afsløret snyde software i Volkswagens bilmærker er der fra møllemodstandere i debatten blevet påstået ,at der anvendes  ”snyde-software” til at regulere støjemissionen fra vindmøller.

Problemstillingen om ”snyde-software” knytter sig til en forestilling om, at vindmølleejeren i egen interesse kan skrue op og ned for vindmøllens støjemission, så den overholder de lovpligtige støjkrav ved 6 og 8 m/s, mens den ved alle andre vindhastigheder får lov at støje ubegrænset.

I notatet fremgår det, at dette ikke er praktisk muligt og påstanden bygger på en manglende forståelse af, hvordan støjen måles.

Ved måling af vindmøllens støjemission fastlægges vindhastigheden som en middelværdi over 10 sek. Inden for 10 sek. varierer vindhastigheden typisk i størrelsesordenen 2 m/ s. Det vil sige, at en målt middelværdi ved ca. 6 m/ s indeholder vindhastigheder fra 5 til 7 m/ s. Dermed er det ikke muligt at støjregulere en mølle ved én bestemt vindhastighed, uden at nabovindhastighederne også inkluderes.

Forestiller man sig alligevel, at det var teknisk muligt at styre vindmøllen, så den støjer mindre ved 6 og 8 m/ s, kunne dette afsløres ved blot at lytte til støjemissionen. I en sådan situation ville man nemlig kunne høre vindmøllestøjen skifte op og ned hele tiden, da vindhastigheden varierer konstant mellem vindhastigheder over, under og mellem 6 og 8 m/ s.

Når en vindmølle eventuelt reguleres ned i effekt for at leve op til støjkravene, som beskytter naboerne, sker det ved henholdsvis 6 og 8 m/s – svarende til gældende lovgivning. Erfaringsmæssigt ligger den maksimale støj for moderne vindmøller ved disse vindhastigheder. Over de 8 m/ s vil vindmøllens produktion kunne øges, uden at støjen fra vindmøllen samtidig øges med mere end nogle få dB. Dette er dokumenteret i et teknisk notat fra DELTA til Miljøstyrelsen i 2014.

Henrik Vinther fra VidenOmVind, som har udarbejdet notatet skriver endvidere: Skulle der blandt vindmølleejere være nogle, som kunne være fristet af at reducere eller måske helt fjerne en eventuel programmeret støjregulering af møllen for at opnå større effekt, vil dette blive afsløret i en kontrol.

Vindmølleejeren har simpelt hen ikke mulighed for at omgå de lovmæssige støjkrav, da samtlige produktionsdata fra en vindmølle gemmes i vindmøllens logbog. Denne kan på begæring fra den kontrollerende myndighed forlanges udleveret, hvis der er begrundet mistanke om, at vindmøllen ikke overholder støjgrænserne. Skulle der være uoverensstemmelse mellem vindmøllens data og de faktiske støjniveauer, vil det altså blive afdækket i logbogen

Det er programmet WindPro fra virksomheden EMD International som anvendes af projektudviklere som et planlægningsværktøj, når der skal opstilles nye vindmøller. Programmet bruges til at beregne vindmøllens energiproduktion og dens påvirkning af omgivelserne med støj, skyggekast og synlighed i kulturlandskabet mv. WindPro indgår ikke som en del af vindmøllens styresystem.

Det skal dog siges, at Vendsyssel Energi- og Miljøforening er skeptisk, når vindmøller støjreduceres for at overholde støjkrav til naboer. Vi så helst, at der blev valgt en anden vindmølle med eksempelvis lavere effekt.

Læs hele notatet her.

Læs også det tekniske notat fra DELTA her